VÝSLEDKY

1. CENA ve výši 600 000,- Kč
NÁVRH č. 4

DOMYJINAK architekti / Václav Dvořák, Petr Šikola, Jan Černoch, Adam Bohatý, Kristýna Bednářová, Hana Klapalová – Praha – CZ

Autoři o návrhu:
Inspirací pro navrhované řešení je sklo, voda, třpyt a zeleň. Návrh doplňuje existující strukturu města. Terminál je navržen jako transparentní skleněný hranol, který vytváří odezvu nové přístavbě Muzea skla a bižuterie a proniká „letící” střechou terminálu, ta dotváří uliční frontu ulice Kamenné. Uzavírá se tak historická forma uliční sítě – jabloneckého „žebříku“. Rozšířena jsou veřejná prostranství. Akcentován je vodní tok včetně zeleně. Doprava je navržena efektivně, přehledně a bezpečně.

Účastník:
DOMYJINAK s.r.o., Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála

Autoři:
doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.; doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.; Ing. arch. Jan Černoch; Ing. arch. Adam Bohatý; Ing. arch. Kristýna Bednářová; Ing. arch. Hana Klapalová

Stanovisko poroty

Tento soutěžní návrh vykazuje v porovnání s ostatními soutěžními návrhy nejvyšší stupeň rozpracovanosti a navrhované řešení prostoru terminálu i přilehlých ploch je velmi profesionální. Porota dodává, že tento návrh nejlépe splňuje požadavky zadavatele na soudobý terminál veřejné osobní dopravy a naplňuje představu o architektonicky, urbanisticky, uživatelsky a technicky funkčním prvku města.

Soutěžní návrh porota ohodnotila jako nejvhodnější pro zadavatele, protože splnil všechny Závazné požadavky soutěžního zadání, byl nejlépe vyhodnocen přizvanými odbornými znalci a byl hodnocen soutěžní porotou jako 1. nejvhodnější dle kritérií hodnocení

 


  2. CENA, ve výši 400 000,- Kč
 NÁVRH č. 1

SIEBERT + TALAŠ / Jolana Foglová, Peter Hrebík, Marek Winkler, Matúš Brandner, Matej Siebert, Roman Talaš – SK

Autoři o návrhu
Uspořádání území respektuje a zkvalitňuje stávající urbanistickou strukturu zástavby v blízkosti historického centra a zachovává podstatnou část řeky Lužická Nisa v původní poloze. Nadřazeností pěší dopravy a preference cyklistické dopravy poskytuje terminál kromě základní dopravní funkce s příslušnou občanskou vybaveností také sociální a komunikační rozměr. Kombinace moderních prvků architektury s vysokým evropským standardem a přírodních daností podporuje charakter města jako moderní dynamické struktury a propůjčuje komplexu unikátní charakter. Tyto faktory spolu s vazbami na přírodní prostředí a revitalizaci stávající zeleně vytvářejí důstojnou vstupní bránu pro turisty a obyvatelé Jablonce.

Účastníci:
SIEBERT+TALAŠ, spol s r. o., Prievozská 4/D, 821 Bratislava, SK

Autoři:
Jolana Foglová; Marek Winkler; Peter Hrebík; Matúš Brandner; Matej Siebert; Roman Talaš

Spolupráce:
Roman Dibarbora

Stanovisko poroty

Tento soutěžní návrh v porovnání s ostatními soutěžními prokazuje 2. nejlepší naplnění požadavků zadavatele. Porota sděluje, že navržené řešení vyhovuje požadavkům na architektonicko-urbanistické řešení, řešení veřejného prostoru a na dostatečné úrovni řeší problematiku dopravně technického řešení.

Soutěžní návrh porota ohodnotila jako 2. nejvhodnější pro zadavatele, protože splnil všechny závazné požadavky soutěžního zadání, byl velmi dobře vyhodnocen přizvanými odbornými znalci a byl hodnocen soutěžní porotou jako 2. nejvhodnější dle kritérií hodnocení.

 Podrobně viz Protokol o průběhu soutěže – Hodnocení soutěžních návrhů


3. cena nebyla udělena

Stanovisko poroty

V souladu s ustanovením odst. 10.5 SP a na základě diskuze a hlasování poroty bude udělena 1. a 2. cena v původní výši,
3. cena nebude udělena a bude rozdělena mezi neoceněné návrhy jako ekvivalent Náhrad výloh ve výši 100 000,- pro návrh.

Podrobně viz Protokol o průběhu soutěže – Zápis z Hodnotícího zasedání poroty, Den 2


NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI
ve výši 100 000,- Kč
NÁVRH č. 6

Jakub Chuchlík, Jakub Doubner, Květoslav Syrový, Marie Gelová – CZ

Autoři o návrhu:
Vymezené území je torzem města: nedokončené bloky, děravé uliční fronty, nedefinovaná veřejná prostranství… Základní ambicí návrhu je zacelit město: vymezit hranice bloků, podpořit živé ulice, vytvořit atraktivní veřejné prostranství. Prostorově náročný program zadání organizujeme úsporně a efektivně ve prospěch přehlednosti a podpory hlavní hodnoty území, kterou je řeka Nisa. Požadavek na bezbariérové propojení terminálu a železniční zastávky rozšiřujeme na všesměrné zprůchodnění města a eliminaci bariér.  

Účastníci:
MgA. Jakub Chuchlík, Mírové náměstí 11, 466 01 Jablonec nad Nisou; MgA. Jakub Doubner, Majakovského 649, Rochlice, 460 06 Liberec 6; Ing. Květoslav Syrový, Sušická 850/28, Dejvice, 160 00 Praha 6; Ing. Marie Gelová, Viniční 2854/130, 615 00 Brno

Autoři:
MgA. Jakub Chuchlík; MgA. Jakub Doubner; Ing. Květoslav Syrový; Ing. Marie Gelová

Spolupráce:
Alena Dvořáková; Bc. Vojtěch Beran

NÁVRH č. 7

Jiří Neuvirt, Tomáš Valenta, Jakub Žoha – Praha – CZ

Autoři o návrhu:
Návrh se zabývá řešením multimodálního uzlu v Jablonci nad Nisou jako nového městotvorného prvku v bezprostřední blízkosti historického centra. Jeho podstatu tvoří nový terminál veřejné dopravy, podzemní parkovací dům a lávka, překonávající údolí Lučanské Nisy a vytvářející spojení mezi městem, novým terminálem veřejné dopravy a železniční zastávkou Jablonec n. N. centrum. Navržené řešení uzlu nabízí způsob příjemného prolnutí stávající struktury starého města a horizontu zelených kopců se zasazenými domy a podporuje významnost ulice 5. května.

Účastník:
Ing. arch. Jakub Žoha, Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha 8

Autoři:
Bc. Jiří Neuvirt; Ing. arch. Tomáš Valenta; Ing. arch. Jakub Žoha

NÁVRH č. 9

JSME architekti / Eduard Sojka, Jakub Sedláček, Martin Josek, Martin Sladký

Autoři o návrhu:
Hlavní směr dopravy v terminálu je orientován rovnoběžně s řekou, kterou je díky tomu možné v co největší míře odhalit. Na obou březích řeky se nachází symetrická křídla zastávek, mezi nimiž je centrálně umístěna hala. Podélná orientace zastávek a kompaktní princip kompozice minimalizuje vzdálenosti pro pěší a jejich křížení s hromadnou dopravou. Odstavná stání jsou umístěna do nejméně exponované části území. Pěší propojení s vlakovou zastávkou představuje lávka řešená jako příhradový nosník.

Účastníci:
Eduard Sojka, Přístavní 28, 170 00 Praha 7; Jakub Sládeček, Thámova 1, Praha; Martin Josek, Pod Bání 21, Praha; Martin Sladký, Vlašimská 12, Praha

Autoři:
Eduard Sojka; Jakub Sládeček; Martin Josek; Martin Sladký

Stanovisko poroty

Návrhy č. 6, 7 a 9 vykazují v porovnání s návrhy č. 4 a 1 výrazně nižší stupeň rozpracovanosti a navrhované řešení prostoru terminálu i přilehlých ploch nedosahuje kvalit oceněných návrhů. Porota stanovuje, že tyto návrhy splnily všechny Závazné požadavky soutěžního zadání a rozhodla o udělení náhrady výloh spojených s účastí v soutěži ve výši  100 000,- Kč pro každý návrh

 Podrobně viz Protokol o průběhu soutěže – Hodnocení soutěžních návrhů a Zápis z Hodnotícího zasedání poroty, Den 2


Soutěžní návrhy č. 2, 5 a 8 byly vyloučeny ze soutěže pro nesplnění závazných požadavků soutěžního zadání.