Home

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vážení soutěžící,

s potěšením vám oznamujeme, že soutěž TERMINÁL JABLONEC zná své vítěze!

Ve čtvrtek 15. března 2018 v 15 hodin proběhla tisková konference, na které zadavatel oznámil výsledky soutěže.

 

Výsledky jsou dostupné na webu soutěže

http://terminaljablonec.cz/vysledky/


Informace o probíhající soutěži

Vážení soutěžící,

v tomto období probíhá etapa Hodnocení soutěžních návrhů podaných do I. fáze soutěže. Na základě tohoto hodnocení provede porota dle odst 11.9.2 Soutěžních podmínek tzv. Snížení počtu soutěžních návrhů do II. fáze soutěže.

Na základě tohoto snížení budou rozeslány výzvy pro Podání návrhu do II. fáze soutěže.

Soutěž zůstává anonymní až do ukončení dle odst. 11.15.1 Soutěžních podmínek a to znamená, že do této doby nebudou zveřejněny žádné informace o výsledcích soutěže.

Prosíme zůstaňte trpěliví a vyčkejte doručení výzev do II. fáze, případně zveřejnění výsledků soutěže.

Přejeme mnoho úspěchů v soutěži

CCEA MOBA


Vysvětlení soutěžních podmínek

Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek v termínech

Termíny pro podání otázek:
do 3. 11. 2017 pro I. fázi
do 2. 3. 2018 pro II. fázi

a to pouze elektronicky, nejlépe s předmětem

„TERMINÁL JABLONEC NAD NISOU, Soutěžní dotaz”

na emailovou adresu sekretáře soutěže:

vasourkova@moba.name

Vysvětlení soutěžních podmínek bude s textem žádosti (dotazem) bez identifikace účastníka zveřejněno na profilu zadavatele a zde na webu v sekci otázky a odpovědi

Zadavatel zveřejnění odpovědi na dotazy do 3 dnů od obdržení soutěžního dotazu.

abstrakt soutěžního zadání

Pro město Jablonec nad Nisou bude terminál vstupní branou pro návštěvníky města a bude hlavním přestupním uzlem ve městě s velkým počtem cestujících. Danému významu by mělo odpovídat navrhované řešení a rovněž by měl nabízet odpovídající komfort pro cestující a řidiče dopravních prostředků odpovídající současným požadavkům.
Náplní soutěžního návrhu by mělo být nejen zajištění pohodlného a bezpečného nástupu, výstupu a přestupu cestujících využívajících hromadné dopravy, ale také zajištění veškerého servisu, který by terminál měl nabízet. Měl by být vybaven dostatečně kapacitní odbavovací halou s čekárnou pro cestující. Plochy terminálu by měly být vhodným způsobem zastřešeny pro komfort cestujících a také pro usnadnění zimní údržby. Celkové řešení terminálu by mělo zahrnovat taktéž plochy pro dopravu v klidu.
Soutěžící by měl dbát na bezkolizní provoz terminálu v rámci všech zahrnutých druhů dopravy a nalézt vhodné, bezpečné, reprezentativní, funkčně a kapacitně vyhovující řešení tohoto multimodálního dopravního uzlu.

otázky a odpovědi

V souvislosti s výše zmíněnou architektonicko-urbanistickou soutěží o návrh zveřejňuje Zadavatel v souladu s § 98 ZZVZ, Soutěžním řádem ČKA v platném znění a Soutěžními podmínkami a podklady vysvětlení soutěžních podmínek – odpovídá na dotazy soutěžících. Zveřejněno též na profilu zadavatele

Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek do

do 3. 11. 2017 pro I. fázi

a to pouze elektronicky, nejlépe s předmětem „TERMINÁL JABLONEC NAD NISOU, Soutěžní dotaz” na emailovou adresu sekretáře soutěže:

vasourkova@moba.name


DODATEČNÁ INFORMACE 25

Zadavatel oznamuje, že Otevření nabídek proběhne dne 15. 12. 2017, od 15:30 SEČ v místnosti 203, 2. patro budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Zadavatel dále stanovuje Otevírání nabídek jako veřejné.

zveřejněno 14. 12. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 24

DOTAZ:

Z dodatečné informace 21 pro mě nevyplývá, kdy byla zveřejněna, jako je to u ostatních upřesňujících informací.

Můžete prosím všem soutěžícím uvést důvod dodatečného posunutí termínu odevzdání návrhu?

Jakkoliv zřejmě může splňovat podmínky soutěže, působí to, alespoň na mne, velmi nedůvěryhodně.

doručeno 11.12.2017 16:34 SEČ

ODPOVĚĎ:

Datum zveřejnění je patrné z profilu zadavatele:

Název dokumentu Soubor Odkaz na soubor Datum uveřejnění
Změna soutěžních podmínek – prodloužení lhůty 171121_TERMINAL JABLONEC_DODATECNE INFORMACE 21 (docx, 932,9 KB).docx https://nen.nipez.cz/Soubor.aspx?id=245596102 22. 11. 2017 16:28

Viz DI 21:

„Vzhledem k změnám Závazných požadavků Soutěžních Podmínek v odstavcích 2.2.1.d a 2.2.1.a popsaných v Dodatečných informacích č. 20 a 05 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání soutěžních návrhů…“

Viz DI 20:

„Vzhledem k plánované změně UP zadavatel mění znění odstavce 2.2.1.d. Bezbariérové pěší propojení Terminál – Železniční zastávka, odstavec druhý následovně:

odstraňuje pozemky p. č. 2489/1, 2056/6 a upravuje využitelnost p. p. č. 2055/1 na ‚část dle schématu‘“

Viz DI 05:

„Je třeba dodržet následující požadavky k podzemnímu parkovacímu domu?

a) Musí být parkovací dům podzemní?

b) Musí být přímo pod terminálem?

ODPOVĚĎ

a) Nemusí, ale je doporučeno.

b) Nemusí, ale je doporučeno.“

Závazným požadavkem je požadavek uvedený v kapitole 2.2.1 Závazné požadavky soutěžního zadání Soutěžních podmínek.

zveřejněno 14. 12. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 23

DOTAZ:

Řešíme odevzdání terminálu v Jablonci nad Nisou. Podle doplňující informace č. 21 je posunutý termín na 15.12. Ve všech oficiálních termínech je ale stále 8.12. Který ten datum prosím platí.

doručeno 11. 12. 2017 9:51 SEČ

 ODPOVĚĎ:

Viz DI 21

Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu I. fáze, tedy konec soutěžní lhůty je

15. 12. 2017 v 15:00 hodin SEČ

zveřejněno 11. 12. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 22

DOTAZ:

V pátek 8. 12. jsme v původním termínu odevzdali soutěžní návrh.

Aniž bychom na to byli na podatelně upozorněni, jsme se následně náhodou od kolegů dozvěděli o posunutí termínu a změně podmínek formou dvou dodatečných informací. Ty byly zveřejněny po uplynutí termínu pro vysvětlení soutěžních podmínek, bez další publicity či upozornění (např. týmům, které formou dotazu projevili o soutěž zájem)

Změna podmínek se nás dotýká a rádi bychom proto využili prodloužení termínu k úpravě návrhu. Jak máme v této situaci postupovat? Je možné získat zpět odevzdaný návrh, nebo případně

Je možné/nutné podat návrh nový, s tím, že ten původní bude vyloučen?

Máme se obrátit přímo na zadavatele? Nebude tím ohrožena anonymita?

doručeno 10. 12. 2017 19:36 SEČ

ODPOVĚĎ:

Prodloužení lhůty pro podání soutěžních návrhů bylo provedeno v souladu se Soutěžními podmínkami a ZZVZ a Dodatečná informace byla zveřejněna v souladu se Soutěžními podmínkami na profilu zadavatele a na webu. Více viz DI 21.

Podaný návrh není možné vydat, ale je možné podat návrh nový.

Je v zájmu soutěžících neprovádět žádné kroky, které by mohli vést k porušení anonymity návrhu.

zveřejněno 11. 12. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 21

Zadavatel vydává dodatečnou informaci prodlužující lhůtu pro podání soutěžních návrhů.

Vzhledem k změnám Závazných požadavků Soutěžních Podmínek v odstavcích 2.2.1.d a 2.2.1.a popsaných v Dodatečných informacích č. 20 a 05 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání soutěžních návrhů o 7 kalendářních dnů, tedy do pátku 15. 12. 2017.

Zadavatel tímto mění znění odstavce 11.5.2 Odevzdání soutěžních návrhů I. fáze Soutěžních podmínek na:

„Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu I. fáze, tedy konec soutěžní lhůty je 15. 12. 2017 v 15:00 hodin SEČ“

Čas i místo odevzdání tedy zůstávají beze změn.


Čas i místo odevzdání tedy zůstávají beze změn.

DODATEČNÁ INFORMACE 20

Zadavatel vydává dodatečnou informaci upravující oblast pozemků pro umístění ústí bezbariérového pěšího propojení v pozici u železniční zastávky Jablonec nad Nisou centrum.

Vzhledem k plánované změně UP zadavatel mění znění odstavce 2.2.1.d. Bezbariérové pěší propojení Terminál – Železniční zastávka, odstavec druhý následovně:

odstraňuje pozemky p. č. 2489/1, 2056/6 a upravuje využitelnost p. p. č. 2055/1 na „část dle schématu 1“

nové znění odstavce je:

„pro propojení jsou využitelné pouze pozemky nebo jejich části: 40/1, 44/1 – část dle schématu 1, 2053/4 – část dle schématu 1, 2055/1 – část dle schématu 1, 2055/4, 2055/6, 2056/3, 2056/4, 2069 – část dle schématu 1, 2280/2, 2280/5, 2280/6, 2280/7, 2280/9, 2291, 2474/2 – část dle schématu 1, 2474/25, 2474/26, 2474/7, 2474/8 – část dle schématu 1, 2474/9 – část dle schématu 1, 2488/1, 2489/7, 2502/1 – část dle schématu 1, 2502/8, 2755, 2756, 2758, 2759, 2760, 3007, 3065“

V souvislosti s touto dodatečnou informací upravuje Schéma 1 Řešené území na str. 8 a 9 Soutěžních podmínek a Schéma 1 Řešené území na str. 10 a 11 Soutěžního zadání a související Soutěžní podklad P 1_KATASTRALNI MAPA_VYSKOPIS_MAJETKOVE VZTAHY_IS.

Nová podoba schématu řešeného území a podkladu P 1 jsou přílohou této dodatečné informace.

TERMINAL JABLONEC_DI 20 priloha – Schema 1

TERMINAL JABLONEC_DI 20 priloha – P 1_KATASTRALNI MAPA_VYSKOPIS_MAJETKOVE VTAHY A ZNAME INZ SITE

 


zveřejněno 14. 11. 2017

DODATEČNÁ INFORMACE 19

DOTAZ:

Do jaké míry je vymezení prostoru pro tramvajovou smyčku závazné a nepřekročitelné, konkrétně v místě zalamované hranice jdoucí příčně přes ulici Lipanskou (hranice mezi pozemky 2280/9 a 2280/2)? Lze ji v odůvodněných případech překročit?

doručeno 3. 11. 2017 16:38 SEČ

ODPOVĚĎ

Viz dodatečnou informaci č. 18

zveřejněno 7. 11. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 18

DOTAZ:

V přiložené technické studii jsou nakresleny dvě varianty smyčky tramvaje, druhá z nich vede mimo řešené území. V úvahu připadá pouze první varianta nebo i druhá?

doručeno 2. 11. 2017 16:29 SEČ

ODPOVĚĎ

Viz Soutěžní podmínky, kapitola 2.2.1 Závazné požadavky soutěžního zadání, bod c. Tramvajová smyčka v prostoru terminálu „Pro umístění tramvajové smyčky jsou využitelné pouze pozemky nebo jejich části: 40/1, 2053/10, 2053/4, 2053/9, 2065/1, 2065/12, 2065/42, 2069 – část bez č. p. 2112, 2280/2, 2280/5, 2280/9, 2291, 2488/1, 2502/1 – část dle schématu 1, 2502/8, 2755, 2756, 2758, 2759, 3007, 3065, 2777/1, 2777/2, st. 1517/5.“ Území pro umístění tramvajové smyčky je zobrazeno ve Schématu 1, Řešené území, Tramvajová smyčka v prostoru terminálu, str. 8 a 9 Soutěžních podmínek.

zveřejněno 7. 11. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 17

DOTAZ:

Je možné zasahovat do profilu koryta Lužické Nisy? Je možné stavět nad průtočným profilem řeky, respektive, na které výškové úrovni leží hranice stoleté vody?

doručeno 2. 11. 2017 16:29 SEČ

ODPOVĚĎ

Do profilu koryta Lužické Nisy – aktivní zóny lze zasahovat pouze za podmínek stanovených Vodním zákonem č. 254/2001 Sb., zejména § 67, odst.1. – problematika aktívní zóny záplavových území

Nad průtočným profilem řeky Nisy je možné stavět pouze za podmínek stanovených Vodním zákonem č. 254/2001 Sb., zejména § 67, odst.1.

Zadavatel preferuje maximální možné odkrytí řeky Nisy.

Hranici stoleté vody lze získat z vodohospodářské mapy na http://igis.pla.cz/gisypo/Main.aspx

Výškovou úroveň lze získat dotazem u správce vodního toku, což je Povodí Labe s.p.

zveřejněno 7. 11. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 16

DOTAZ:

Na řešeném území se nachází objekt technického vybavení v majetku ČEZ. Může se v návrhu

uvažovat jeho demolice resp. přesun na jiné místo?

doručeno 2. 11. 2017 16:29 SEČ

 ODPOVĚĎ                                                  

Objekt technického vybavení v majetku ČEZ nelze odstranit bez náhrady. Přesunutí lze vyřešit například zakomponováním modernějšího a menšího technického zařízení ČEZ v prostorách terminálu.

zveřejněno 7. 11. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 15

DOTAZ:

Existuje výšková regulace staveb v řešeném území?

doručeno 2. 11. 2017 16:29 SEČ

 ODPOVĚĎ

V řešeném území vlastního dopravního terminálu (přestavbové plochy kategorie VK.5 – Plochy veřejných prostranství – komunikace) není stanovena výšková regulace staveb.

zveřejněno 7. 11. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 14

DOTAZ:

Je možné uvažovat řešení nádraží, kde budou autobusy couvat?

doručeno 2. 11. 2017 16:29 SEČ

ODPOVĚĎ

Řešení nádraží, kde budou autobusy couvat lze. Zadavatel dále uvádí, že toto řešení není vhodné, zejména s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy a že Vyhodnocení soutěžního návrhu bude provedeno i z pohledu plynulosti a bezpečnosti dopravy.

zveřejněno 7. 11. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 13

DOTAZ:

Je možné uvažovat o rozšíření funkce terminálu o další než čistě dopravní účely?

doručeno 2. 11. 2017 16:29 SEČ

ODPOVĚĎ

Rozšíření funkce terminálu o další než čistě dopravní účely je na uvážení soutěžícího.

zveřejněno 7. 11. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 12

DOTAZ:

Můžeme uvažovat v návrhu o demolici domu č. p. 2112?

doručeno 2. 11. 2017 16:29 SEČ

ODPOVĚĎ

Viz kapitola 2.2.1.6 Další závazné požadavky na návrh, bod d. „Zachování domu č. p. 2112 na p. p. č. 2069 s přístavbou v Lipanské ulici (objekt v městské památkové zóně). Jeho případné využití pro funkce terminálu je doporučeným požadavkem.“

zveřejněno 7. 11. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 11

DOTAZ:

Bylo by možné doplnit do soutěžních podkladů 3D model řešeného území?

doručeno 24. 10. 2017 v 11:22 SELČ

ODPOVĚĎ

Bohužel ne, jelikož 3D modelem řešeného území SMJN nedisponuje.

zveřejněno 27. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 10

DOTAZ:

Bylo by možné doplnit do soutěžních podkladů základní výkresovou dokumentaci zmíněných, bezprostředně souvisejících záměrů:

  1. a) přístavba budovy skla a bižuterie
  2. b) polyfunkční dům
    případně jakýchkoli dalších, které nebyly zmíněny a ovlivňují urbánní charakter území?

doručeno 24. 10. 2017 v 11:22 SELČ

ODPOVĚĎ

Nebylo, protože se jedná o privátní projekty, které SMJN nemá k dispozici.

zveřejněno 27. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 09

DOTAZ:

Bylo by možné doplnit do soutěžních podkladů dendrologický průzkum?

doručeno 24. 10. 2017 v 11:22 SELČ

ODPOVĚĎ

Nebylo, protože dendrologický průzkum řešeného území SMJN nemá zpracovaný.

zveřejněno 27. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 08

DOTAZ:

Bylo by možné doplnit do soutěžních podkladů hydrogeologický průzkum?

doručeno 24. 10. 2017 v 11:22 SELČ

ODPOVĚĎ

Hydrogeologický průzkum řešeného území nemá SMJN k dispozici, pouze je možné doplnit Inženýrsko geologický průzkum části území na levé straně vodoteče řeky Nisy.

Inženýrsko geologický průzkum je přílohou této dodatečné informace.

DI 08 příloha – Inženýrskogeologický průzkum

zveřejněno 27. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 07

DOTAZ:

Je přípustné zkracovat požadované urbanisticko-technické řezy formou zobrazení charakteristických výseků? Dva celé řezy se nevejdou vedle sebe a v pozici pod sebou se nevejdou mezi požadovanou situaci a vizualizace.

doručeno 24. 10. 2017 v 11:22 SELČ

ODPOVĚĎ

Ano pokud bude zachovaná srozumitelnost řezu.

zveřejněno 27. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 06

DOTAZ:

Skutečně má být tramvajová trať terminálu navržena v „normálním rozchodu“ 1435mm? Bude na tento rozchodu upravena celá trať do Liberce?

doručeno 24. 10. 2017 v 11:22 SELČ

 ODPOVĚĎ

Ano, tramvajová trať terminálu musí být navržena v rozchodu 1 435 mm. Na tento rozchod bude upravena celá trať do Liberce.

zveřejněno 27. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 05

DOTAZ:

Je třeba dodržet následující požadavky k podzemnímu parkovacímu domu?

  1. a) Musí být parkovací dům podzemní?
  2. b) Musí být přímo pod terminálem?

a dále jaká je jeho předpokládaná kapacita?

doručeno 24. 10. 2017 v 11:22 SELČ

ODPOVĚĎ

  1. Nemusí, ale je doporučeno.
  2. Nemusí, ale je doporučeno.
  3. Kapacita by měla být maximální možná, optimálně 200 a více míst.

zveřejněno 27. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 04

DOTAZ:

Jako obslužná komunikace podél vodoteče může být navržen například chodník/sdílený prostor pro pěší s požadovanými parametry? Může být za obslužnou komunikaci považována i komunikace primárně určena pro provoz terminálu vedoucí souběžně s tokem, ale přístupná například přes chodník nebo nástupiště?

doručeno 10. 10. 2017 v 12:27 SELČ

 ODPOVĚĎ

Jako obslužná komunikace podél vodoteče může být navržen i chodník/sdílený prostor pro pěší s požadovanými parametry. Za obslužnou komunikaci může být považována i komunikace primárně určená pro provoz terminálu vedoucí souběžně s tokem, a může být přístupná například přes chodník nebo nástupiště. Zadavatel upozorňuje, že správce toku používá pro údržbu toku vozidla o hmotnostech 20 t. Viz odstavec 2.2.1.6 e Soutěžních podmínek.

zveřejněno 13. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 03

DOTAZ:

Jsou ulice Lipanská a Kamenná součástí terminálu a mohou být plně využity v rámci provozu terminálu (např. mohou podél nich být umístěna nástupiště, mohou být používány autobusy pro přejezdy mezi výstupními a nástupními stanovišti)?

doručeno 10. 10. 2017 v 12:27 SELČ

ODPOVĚĎ

Ulice Lipanská a Kamenná jsou součástí řešeného území a mohou být součástí terminálu a plně využity v rámci provozu terminálu. Mohou tedy podél nich být umístěna nástupiště a mohou být používány autobusy pro přejezdy mezi výstupními a nástupními stanovišti. Musí však být zachována jejich průjezdnost, jako městské komunikace, pro přístup a obsluhu Dolního náměstí včetně přilehlých objektů a vjezdů do jejich dvorů.

zveřejněno 13. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 02

DOTAZ:

Je možné navrhnout další vjezd do terminálu z ulice 5. Května? Nebo jsou vjezdy do terminálu pevně dány pouze ústím ulic Kamenná a Lipanská a pak je tedy úsek ulice 5. Května mezi body B a C zbaven autobusové dopravy?

doručeno 10. 10. 2017 v 12:27 SELČ

ODPOVĚĎ

Viz odstavec 2.2.1.4 Soutěžních podmínek „Dopravní napojení terminálu musí být řešeno alespoň těmito vstupy a vjezdy do řešeného územ: stávající stopa ulice Kamenná a stávající stopa ulice Lipanská“. Do terminálu je možné navrhnout i další vjezdy, ale požadavek na vjezdy dle 2.2.1.4 musí být splněn. Zadavatel dále uvádí, že současný návrhový stav ulice 5. května v řešeném úseku nedovoluje připojení dalšího vjezdu/výjezdu. Další vjezd či výjezd v tomto krátkém úseku by narušil plynulost dopravy na silnici I. třídy I/14.

zveřejněno 13. 10. 2017


DODATEČNÁ INFORMACE 01

DOTAZ:

Mohou nástupní stanoviště autobusů (např. u MHD) sloužit zároveň i jako výstupní nebo musí všechny autobusy MHD a PAD vždy nejdříve projet stanovišti určenými pro výstup a poté teprve pro nástup?

doručeno 10. 10. 2017 v 12:27 SELČ

ODPOVĚĎ

Nástupní a výstupní stanoviště MHD a PAD lze sdružovat, ale pouze za předpokladu, že toto nebude generovat potřebu změny jízdních řádů, které jsou z dlouhodobé zkušenosti nyní v optimální verzi.

Některé autobusové linky v terminálu pouze zastaví a následně odjedou. V tomto případě postačuje pro výstup a nástup pouze jedno sdružené stanoviště.

Dále jsou autobusové linky, které mají v terminálu svůj výchozí a cílový bod. Zde není možné výstup a nástup sdružovat. Tyto autobusové linky z terminálu vyjedou, obslouží určitou část území, vrátí se zpět do terminálu a po výstupu cestujících čekají na plánovaný čas odjezdu i několik desítek minut, během kterých má řidič pauzu. Odstavené vozidlo nesmí v tomto čase blokovat stanoviště použitelné pro další autobusovou linku, viz tabulka „Požadavky na odjezdové a výstupní stanoviště“ obsažená v „Soutěžních podmínkách“.

zveřejněno 13. 10. 2017

porota

Řádní členové poroty, závislí
Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku a statutární náměstek

Ing. Miloš Zahradník, náměstek primátora pro oblast humanitní

Ing. arch. Ivan Lejčar, architekt a urbanista

Zdeněk Daniel, architekt, urbanista a umělec

Řádní členové poroty, nezávislí
prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
místopředseda poroty, architekt, vysokoškolský profesor

Ing. arch. Petr Kopal
předseda poroty, architekt, urbanista

MArch. Paul Robbrecht, (BE) architekt, urbanista

Ing. arch. Tomáš Rudolf, architekt, urbanista

PhDr. Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy na Sychrově (NPÚ)

Ing. arch. Ondřej Štěpán, architekt, urbanista

Náhradníci poroty, závislí
Ing. František Pešek, člen zastupitelstva
Mgr. Jan Zeman, člen zastupitelstva
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora pro oblast územního plánování strategii rozvoje města 

Náhradníci poroty, nezávislí
Ing. arch. Jan Lajksner, architekt, specialista 
Ing. Pavol Ondovčák, dopravní inženýr, specialista
Ing. Otakar Novotný, projektant, specialista

Přizvaní odborní znalci
Ing. Milada Valečková
ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N.
Ing. Ondřej Kyp
AF- CITYPLAN, specialista na dopravní řešení,
Ing. Marek Šída
AF- CITYPLAN, specialista na dopravní simulace
Ing. Luboš Wejnar
ředitel Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Ing. Ludvík Lavička
technický ředitel Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Ing. Petr Prokeš
Transport Advisory, s.r.o.
Mgr. Milan Nožička
ředitel Technických služeb Jablonec nad Nisou s.r.o.
Jindřich Berounský
dopravní specialista GŘ ČD
Ing. Viktor Liška
Krajský úřad Libereckého Kraje, oddělení dopravní obslužnosti
Ing. Michaela Smrčková
Vedoucí oddělení územního plánování Statutárního města Jablonec nad Nisou

podklady

Zadavatel prostřednictvím organizátora soutěže poskytuje uchazečům tyto podklady v digitální podobě:

A Soutěžní podmínky

B Soutěžní zadání

P Soutěžní podklady

P 1 Katastrální mapa, výškopis, majetkové vztahy a známé inž. sítě

P 2 Dokumentace současného stavu objektu č. p. 2112

P 3 Technická studie – Dopravní terminál Jablonec nad Nisou

P 4 Fotodokumentace

P 41 Fotodokumentace území

P 42 Fotografie pro povinný zákres

P 5 Výřez územního plánu pro vymezené území

P 6 Generel cyklistických tras a Koncepce dopravní infrastruktury v Jablonci nad Nisou (cyklogenerel)

P 7 Využití stanovišť hromadné dopravy v novém terminálu VOD

P 8 Tabulka „Posouzení splnění závazných požadavků soutěžního zadání a zdrojů ověření“

P 9 Podklady k vyplnění a odevzdání jako části návrhu:

P 91 Tabulka „Propočet investičních nákladů“

P 11 Podklady k vyplnění a odevzdání v obálce „Autor“:

P 111 Tabulka „Cenová nabídka architektonických a projekčních prací“
P 112 Identifikační údaje účastníka soutěže
P 113 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 Zákona
P 114 Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
P 115 Čestné prohlášení o dostatečném oprávnění k uzavření smlouvy